Voorwaarden

Om met NEBRIN in Nederland een duidelijke standaard neer te zetten, zijn er voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap. Het lidmaatschap staat voor collectieve kracht en genereert een positief effect naar je klanten. Het accentueert een goede uitvoering van het beroep. De organisatie waarborgt dit met de volgende voorwaarden.


 • Alleen natuurlijke of rechtspersonen kunnen lid worden van NEBRIN
 • De onderneming dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en BTW plichtig te zijn.
 • Ondernemingen worden toegelaten tot een maximum van 50 (vijftig) medewerkers (verschillende BV structuren wordt gezien als één onderneming)
 • Montage, service, reparatie en onderhoud aan industriële- of garagedeuren dient de hoofddoelstelling te zijn. Productie bedrijven vallen buiten de scoop van de branchevereniging.
 • De onderneming dient minimaal 2 jaar, succesvol actief te zijn in de branche
 • Ondernemingen die minder dan 2 jaar actief zijn, maar wel aantoonbare ervaring hebben in de branche, kunnen onder bepaalde voorwaarden als aspirant lid toetreden.
 • Binnen het bedrijf moeten de werknemers aantoonbare vaktechnische kennis bezitten. Tevens dient er een scholingsplan aanwezig zijn, om deze kennis op peil te houden.
 • Uitvoerende werknemers van de onderneming, moeten minimaal VCA gecertificeerd zijn of kunnen aantonen hiermee bezig te zijn.
 • Medewerkers die speciale machines, hoogwerkers of heftrucks bedienen moeten de benodigde, geldige, certificaten bezitten
 • Het toetredende lid heeft een aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekkingsgraad
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 2 jaar en is daarna per kalenderjaar opzegbaar.
 • De onderneming zal zich confirmeren aan de statuten en het huishoudelijk regelement van de NEBRIN.
 • Het bestuur beslist ten alle tijden over de toelating van een onderneming en heeft de mogelijkheid het lidmaatschap van een onderneming te ontbinden indien hiertoe dringende redenen voor zijn.

Contributie

De contributie voor een lidmaatschap is afhankelijk van bedrijfsgrote, verdeeld in drie clusters

 • Ondernemingen van 1 tot 10 personen betalen € 600,00 per kalenderjaar
 • Ondernemingen van 11 tot 25 personen betalen € 945,00 per kalenderjaar
 • Ondernemingen van 26 tot 50 personen betalen € 1.195,00 per kalenderjaar

Indien een onderneming geen volledig jaar lid is, wordt de contributie naar rato berekend.